Autori

Tomáš Virdzek

Ing. Tomáš Virdzek, PhD.

Pôsobí vo Výskumnom a inovačnom centre a na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo výskume sa zameriava na kapitalizačné piliere, sporivé schémy, sporenie a investovanie. Na EF UMB vyučuje predmety zamerané na penzijnú ekonómiu a financie. Získal ocenenie najlepšieho doktoranda roka 2012 v oblasti spoločenských vied v rámci III. ročníka grantového programu “Podporujeme individuality” nadácie Intenda, o rok neskôr ocenenie za najlepšiu dizertačnú prácu na EF UMB za rok 2013. Je spoluriešiteľom v projekte aplikovaného výskumu MPSVaR SR pod názvom Virtuálna d.s.s., a.s. a projektu APVV pod názvom Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia. Mimo akademickej pôdy sa venuje už 13 rokov obchodovaniu a investovaniu na svetových finančných trhoch. Počas svojej praxe vyškolil už niekoľkých úspešných obchodníkov s futures na akciové indexy a na trhu Forex. Je zakladajúcim členom a predsedom ISI, založil a je redaktorom časopisu „Sporenie a investovanie“ a je autorom a projektovým manažérom www.manazeruspor.sk.

Ján Šebo

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Pôsobí na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vyučuje predmety zamerané na verejné financie, penzijnú ekonómiu a penzijné financie. Vo výskume sa venuje súkromným dôchodkovým schémam, sporeniu a investovaniu. Mimo akademickej pôdy sa venuje problematike individuálneho wealth manažmentu, finančného poradenstva a fundamentálnym obchodných a investičným systémom. Pôsobil a pôsobí ako koordinátor a člen viacerých výskumných tímov v rámci národných a medzinárodných projektov, takisto ako finančný expert Európskej komisie v pracovnej skupine FSUG (Financial Services User Group) a ako člen OPSG (Occupational Pensions Stakeholder Group) EIOPA vo Frankfurte. Je autorom viacerých článkov venovaných témam sporenia a dôchodkového zabezpečenia v Hospodárskych novinách. Je zakladajúcim členom ISI.

Michal Mešťan

Ing. Michal Mešťan

V súčasnosti pôsobí ako interný doktorand na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študíjnom odbore financie. Patrí medzi najaktívnejších študentov Ekonomickej fakulty UMB. Organizátor medzinárodnej konferencie TEDx Banská Bystrica a veľkého množstva odborných prednášok na pôde EF UMB. Je držiteľom ocenenia Študentská osobnosť Slovenska 2013 za kategóriu Ekonómia. Ako stážista pôsobil na Oddelení rizík ČSOB Poisťovne. Zúčastnil sa CFA Research Challenge v roku 2016 a v súčasnosti pôsobí ako dobrovoľník v CFA Society Czech republic zodpovedný za University Outreach. Zúčastníl sa Economic Summer School 2016 organizovanej Inštitútom bankového vzdelávania NBS, n.o., Národnou bankou Slovenska a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť venovanej financiám, experimentálnej ekonómii, rozhodovaniu domácností o financiách a trhu práce. Je spoluriešiteľom v projekte aplikovaného výskumu MPSVaR SR pod názvom Virtuálna d.s.s., a.s. a riešiteľ projektu APVV Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia. Zaoberá sa najmä problematikou penzijných systémov a sporivých schém. Vo svojom voľnom čase je začínajúci trader a milovník kvalitných kníh z oblasti ekonómie a financií. Je členom ISI.

Maroš Malíček

Ing. Maroš Malíček

Pôsobí ako interný doktorand na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v programe Verejná ekonomika a politika. Absolvent študijných pobytov na Provozně ekonomickej fakulte Mendelovej Univerzity v Brne ako i špeciálneho programu na CEVRO Institut v Prahe. Ako študent Ekonomickej fakulty UMB zvíťazil v Študentskej vedeckej aktivite v roku 2013,2014 aj 2015. Víťaz celoslovenskej súťaže ČSOB Hlava a Päta. Má za sebou stáž na internom audite banky. Člen riešiteľského kolektívu projektu Virtuálna d.s.s., a.s.. V odbornej činnosti sa venuje dôchodkovým systémom, najmä deakumulačnej fáze starobného dôchodkového sporenia a behaviorálnym aspektom sporenia. Presvedčený obhajca trhu a slobodného podnikania, pravidelný účastník zahraničných a domácich konferencií venovaných slobode jednotlivca a slobode trhu. Je členom ISI.

Kolektív autorov ISI

Kolektív autorov ISI

SI - INŠTITÚT SPORENIA A INVESTOVANIA bol založený už v roku 2004, aby zastrešoval všetkých záujemcov o hlbšie poznanie problematiky sporenia, investovania a obchodovania na finančných trhoch.

ISI sa svojim pôsobením orientuje výlučne na „stranu“ budovania úspor. Pôsobí v troch hlavných oblastiach – vzdelávanie, výskum a realizácia projektov, prostredníctvom ktorých sa svojim členom snaží umožniť rýchly prístup k dostatočne odbornému a informačnému zázemiu na zodpovedanie otázok typu: „Čo so svojimi úsporami, ako sporiť, ako investovať alebo ako obchodovať?“

Hlavným cieľom ISI je poskytovanie takých služieb, ktoré členom (sporiteľom, neprofesionálnym investorom a obchodníkom na finančných trhoch) prinesú hlbšie poznanie problematiky a kvalitné informácie, potrebné k realizácii vlastných rozhodnutí.

ISI vychádza zo skúseností a presvedčenia vlastných členov, že: „Najlepšie sa o svoje úspory stará ten, kto sa o ne stará sám“.

Martin Lembak

Ing. Martin Lembak, FRM, CAIA

Martin Lembak je držitelem amerických licencí pro cenné papíry a deriváty Series 3, 4, 7, a 63. Martin vystudoval VŠB-TU univerzitu v Ostravě v květnu 1999 a získal titul inženýr ekonomie. Byl oceněn děkanem školy za nejlepší diplomovou práci roku 1999. V období 2002-2003 pracoval jako trading specialist a options principal pro optionsXpress, Inc. v Chicagu, USA. Od srpna 2003 pracuje jako ekonom ve společnosti Striker Securities, Inc. v Chicagu, USA, kde, analyzuje a dohlíží nad exekucí automatických trading strategií pro retailové a institucionální klienty. Od října 2010 je pak ředitelem a spolumanažerem společnosti Lembros Commodity Advisors LLC, která se zabývá mimo jiné asset managementem v oblasti managed futures. Martin je členem Chartered Alternative Investment Analyst Association a je držitelem CAIA charteru od dubna 2007. Je také členem Global Association of Risk Professionals, má titul Financial Risk Manager (FRM) od dubna 2009. Je dále členem Professional Risk Managers’ International Association.

Ivan Králik

Mgr. Ivan Králik

Absolvent Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne, odbor Informatika – Informačné systémy. Profesionálne sa venuje analýze, návrhu a vývoju softvérových aplikácií a informačných systémov na platforme PHP a Java EE s klientským rozhraním postavenom na HTML 5, CSS 3, JavaScripte vrátane jQuery a s responzívnym dizajnom. V minulosti pracoval na veľkom množstve internetových projektov a dnes je hlavným programátorom v projektoch Inštitútu sporenia a investovania. V oblasti výskumu sa zameriava na stavbu a testovanie plne automatizovaných fundamentálne zameraných obchodných stratégií s akciami. Vo voľnom čase sa zaujíma o obchodovanie a investovanie na svetových finančných trhoch. Je členom ISI.

Matej Žofaj

Bc. Matej Žofaj

Študent Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie. Spoluorganizátor odborných prednášok na pôde EF UMB. Aktívne sa zúčastňuje na organizovaní prednášok Vedeckého seminára Imricha Karvaša. Víťaz celoslovenskej súťaže ČSOB Hlava a Päta 2013. Ako stážista pôsobil na oddelení Divízie vývoja elektronických distribučných kanálov ČSOB Banky. Účtovnú prax rozvíjal v spoločnosti Mondi SCP, a. s.. Je spoluriešiteľom v projekte aplikovaného výskumu MPSVaR pod názvom Virtuálna d. s. s., a. s. a junior analytik v rámci projektu aplikovaného výskumu APVV. Zaoberá sa grafickým spracovaním a vizualizácii výsledkov výskumu v rámci vedeckých tímov. V odbornej činnosti sa venuje dôchodkovým systémom. Vo svojom voľnom čase je začínajúci trader a zaoberá sa stavbou fundamentálnych stratégií. Je členom ISI.

Peter Kubaška

Bc. Peter Kubaška

Študent Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie. Je spoluriešiteľom v projekte aplikovaného výskumu MPSVaR SR pod názvom Virtuálna d.s.s., a.s., kde sa stará o celú časť venovanú výkazníctvu. Vo voľnom čase sa zaujíma o obchodovanie na svetových finančných trhoch. Je členom ISI.

Nikola Karkošiaková

Ing. Nikola Karkošiaková

Študentka Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v odbore Ekonomika verejných služieb. Víťazka Študentskej vedeckej aktivity za rok 2014. Získala ocenenie na konferencii „Študentská vedecká a odborná činnosť 2014“ s medzinárodnou účasťou organizovanej Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Je členkou riešiteľského kolektívu projektu Virtuálna d.s.s., a. s. a redakčnej rady časopisu „Sporenie & Investovanie“. Ako členka expertného tímu absolvovala letnú školu v Ľubľane. V odbornej činnosti sa venuje dôchodkovým systémom, najmä poplatkovej politike sporivých schém. Vo voľnom čase sa venuje problematike verejných financií. Je členkou ISI.

David Stancel

David Stancel

Vyštudoval Medzinárodné vzťahy a Hospodársku politiku na Masarykovej univerzite v Brne. Pôsobil v niekoľko študentských organizáciách vrátane Študentskej sekcie medzinárodného politologického ústavu Masarykovej univerzity, Medzinárodného študentského klubu (ISC) v Brne či Masarykovej študentskej únii. Roky pôsobil v medzinárodnej organizáci Students For Liberty ako regionálny riaditeľ pre strednú Európu, kde zakladal pobočky v Čecháh a na Slovensku. Pracoval pre niekoľko startupov, ako aj väčších firiem, a taktiež ako freelancer. V súčasnosti pracuje ako Risk Assurance Associate pre jednu z \\"Big Four\\" firiem. .

Pavel Kisela

Ing. Pavel Kisela

Ako interný doktorand pôsobí na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, katedra bankovníctva a investovania. Oblasť výskumu má orientovanú na aktívnu správu finančných prostriedkov prostredníctvom kvantitatívnych obchodných stratégií. Jeho výskum bol publikovaný a prezentovaný na domácich a zahraničných konferenciách. Jeho dizertačná práca sa zameriava na problematiku riadenia samotných Equity kriviek obchodných a investičných stratégií. Okrem výskumu sa už 4.rok profesionálne venuje aktívnemu obchodovaniu na svetových finančných trhoch.

Matúš Pošvanc

Matúš Pošvanc

Matúš Pošvanc (1977) po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval na rôznych projektoch zameraných na realizáciu reforiem fungovania služieb verejného sektora smerom k trhovému a slobodnému hospodárstvu. Spolupracuje ako senior expert s viacerými slovenskými podnikateľskými organizáciami, ako je Republiková únia zamestnávateľov, či Združenie podnikateľov Slovenska, v oblasti monitoringu prijímanej legislatívy a jej dopadov na podnikateľské prostredie.
Pravidelne sa vyjadruje do médií k ekonomickým témam, drahým kovom a kryptomenám. Je spolu/autorom viacerých publikácií, článkov a štúdií. Dnes zastáva funkciu riaditeľa Nadácie F.A. Hayeka Bratislava.
Problematike drahých kovov sa venuje viac ako 5 rokov. Od roku 2012 píše pravidelne svoj blog o aktuálnom dianí na trhoch s drahými kovmi www.viagold.sk. Autor sa rovnako zaujíma o kryptomeny – technológiu budúcnosti.

Viliam Vajda

Ing. Viliam Vajda, PhD.

Pôsobí na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach na Katedre bankovníctva a investovania. Vyučuje predmety zamerané na investovanie a obchodovanie, ako Technická analýza a Obchodovanie s menovými pármi. Pôsobil a pôsobí ako koordinátor a člen viacerých výskumných tímov v rámci národných a medzinárodných projektov. Vo výskume sa zaoberá vplyvom fundamentálnych informácií na trh Forex, ale aj socioekonomickým vplyvom využívania IKT. Ďalšou sférou jeho pôsobenia je výskum a tvorba business modelov pre firmy. Má viac ako 6 ročné skúsenosti s aktívnym obchodovaním na svetových finančných trhoch.

Juraj Bednár

Juraj Bednár

Svoj prvý program napísal, keď mal len 6 rokov. Neskôr sa začal zaujímať o open-source, Linux (ako používateľ, potom administrátor a systémový architekt) a redundantné serverové riešenia. To všetko ide ruka v ruke s bezpečnosťou a kryptografiou. Zaujíma sa o širšie implikácie technológií. Vyštudoval umelú inteligenciu na Komenského univerzite v Bratislave. V súčasnej dobe je zodpovedný predovšetkým za stratégiu v IT firme DIGMIA (vývoj nových produktov a služieb, customer development a firemná stratégiu), ktorú založil s Vladislavom Konečným v roku 2006. Spoločnosť je zodpovedná za veľké serverové farmy známych slovenských médií a portálov a niekoľko zaujímavých serverových fariem po celej Európe. Dlhú dobu bol externým prispievateľom v PC Revue a Infoware (Digital visions). Je expertom na počítačovú bezpečnosť a jeden z mála ľudí na Slovensku, ktorí rozumejú Bitcoinu aj po technickej stránke a to aj na úrovni zdrojového kódu.

Richard Fiala

Richard Fiala

Som mladý podnikateľ so stredoškolským elektrotechnickým vzdelaním, odbor IT, telekomunikácie a slaboprúpd. Začal som štúdovať na vysokej škole odbor finančný manažment, ale po roku som zistil, že slovenské školstvo mi nedáva to, čo som od toho očakával. Rozhodol som sa to po čase ukončiť a začal som podnikať. Venujem sa podnikaniu vo financiách a začínam rozbiehať s praiteľkou vlastnú spoločnosť zameranú na financie, nehnuteľnosti a účtovníctvo.

Tomáš Raputa

Tomáš Raputa

Finanční analytik zabývající se riziky plynoucími z pohybu finančních trhů. Své připomínky k makroekonomickému vývoji a jeho dopadu na Forex pravidelně publikuje na serveru FXstreet.cz. Studuje finance na Masarykově univerzitě v Brně a pracuje v oddělení auditu v společnosti KPMG. Jako investor se drží fundamentu a preferuje střednědobý investiční horizont, je zastáncem reverze k průměru.

Matej Balco

Ing. Matej Balco

Je absolventom Ekonomickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore Ekonomika a manažment podniku. V súčasnosti pôsobí ako interný doktorand na rovnakej fakulte . V rámci svojho výskumu a dizertačnej práce skúma penzijné systémy a ich rôzne formy, pričom sa zameriava najmä na ich výplatné fázy. Je zapojený do aplikovaných projektov vedy a výskumu Dynamická regulácia systému starobného sporenia a Virtuálna d.s.s., a.s.. V rámci iTC sa venuje špekulatívnemu obchodovaniu finančných derivátov, tvorbe obchodných stratégií a finančno-ekonomickým analýzam.

Marek Mišutka

Marek Mišutka

Norbert Nepela

Norbert Nepela

Investor a investičný kouč. Zakladateľ portálu Papučový investor, ktorého poslaním je pomáhať „amatérskym” investorom dosahovať vyššie výnosy pri
nižšom riziku a vybudovať si tak bezpečný pasívny príjem.

Časopisy na stiahnutie