V minulom čísle časopisu sme vám priniesli na ukážku výsledky nášho prvého prieskumu medzi sporiteľmi II. piliera za sledovanú „Skupinu MU“. Najskôr sme si popísali dôvody, ktoré nás viedli k takémuto vlastnému prieskumu, uviedli sme si aj metodiku a samotné dotazníkové otázky. Tých, ktorí čítali minulú časť, už určite zaujíma ako v prieskume dopadli aj ďalšie skupiny respondentov. V dnešnom čísle sa preto budeme zaoberať výsledkami ďalších dvoch skupín.

V prípade druhej „Skupiny UMB“ sme prieskum realizovali rovnako ako pri prvej skupine prostredníctvom elektronických dotazníkov, ku ktorým sa však respondenti mohli dostať cez inú a samostatnú subdoménu na adrese prieskumumb.manazeruspor.sk. K tejto adrese mohli pristúpiť priamo cez email, ktorý bol zaslaný iba zamestnancom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V sprievodnom texte boli na vyplnenie dotazníka oslovení iba tí respondenti, ktorí v tej dobe boli sporiteľmi II. piliera. Systém sme zabezpečili ako pri prvej „Skupine MU“ tak, aby užívateľ, ktorý už raz vyplnil dotazník, sa zo svojho PC už opätovne nemohol dostať k novému vyplneniu. Chceli sme tým takisto zabrániť možnosti viacnásobného vypĺňania dotazníka zo strany jednej osoby.

Pri realizovaní dotazníkového prieskumu tretej „Skupiny zamestnancov veľkej firmy“ (ďalej len „Skupina firma“) sme postupovali inak ako v prvých dvoch prieskumoch. V tomto prípade sme už dáta nezískavali cez vypĺňanie elektronických dotazníkov, ale vďaka vypĺňaniu klasického printového dotazníka, ktorý sme rozdali medzi zamestnancami nemenovanej spoločnosti v Banskobystrickom kraji. Tento prieskum bol časovo veľmi náročný, nakoľko sme všetky odpovede respondentov museli ručne zadávať do Excelu (kvôli vylúčeniu akýchkoľvek preklepov a chýb sme vyplnené dáta podrobili dvojnásobnej kontrole).

Porovnanie prvých 3 skupín – základné socioekonomické údaje

Najviac dát sme z prieskumu získali zo „Skupiny firma“, kde nám dotazník vyplnilo celkom 378 respondentov (N=378). Najmenšiu návratnosť sme mali v prieskume zo „Skupiny UMB“, kde nám dotazník vyplnilo iba 119 respondentov (N=119). Ako dopadli základné socioekonomické charakteristiky jednotlivých skupín, prezentujú grafy nižšie.