Posledné mesiace rezonujú v spoločnosti v rámci príprav novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení na Slovensku otázky o typoch produktov, ktoré by mali byť ponúkané budúcim starobným dôchodcom. Ekonomická teória aj zahraničná prax ponúkajú dva základné, a to programový výber alebo anuitu. Už v roku 2015 budú mať prví sporitelia v II. pilieri možnosť využiť naakumulované prostriedky a zakúpiť si ponúkaný produkt (anuita  vs. programový výber). Súčasné znenie predkladaného zákona hovorí o povinnosti zakúpiť si doživotnú anuitu, ak starobný dôchodok jednotlivca z prvého a druhého piliera nedosiahne v súčte minimálne 4-násobok životného minima (zatiaľ len návrh zákona k 15. 3. 2014). Je možné nájsť množstvo názorov (Butler, 2006; Nielson, 2012 ako aj MPSVaR SR) obhajujúcich nevyhnutnosť zakúpenia doživotnej anuity, nakoľko starobný dôchodok predstavuje základný príjem, ktorý človek dostáva ako náhle stratí status „ekonomicky aktívneho“ jedinca. Pri tejto diskusii sa však zabúda na fakt, že už samotný starobný dôchodok z I. piliera predstavuje určitú formu „doživotného dôchodku“, ktorý je dokonca valorizovaný (môžeme povedať indexovaný). Či je však jeho výška dostatočná, je otázne. Podstata starobného dôchodku je vnímaná ako zabezpečenie pravidelného príjmu v starobe, v minimálne primeranej výške, k čomu by malo teda napomôcť aj zakúpenie doživotnej anuity.

Práve uvedený dôvod nám dáva čiastočne odpoveď na otázku, či anuitizovať alebo neanuitizovať. Aby sme však poskytli aj empirický dôkaz o tom, či je výhodné anuitizovať alebo neanuitizovať, zostavíme ukazovateľ súčasnej hodnoty budúcich penzijných dávok „Money worth ratio“ (MWR). Tento ukazovateľ bol navrhnutý profesorkou Ekonómie Oliviou M. Mitchell (1999) a neskôr upravený  Jeffrey R. Brownom (2000). Tento ukazovateľ môžeme definovať ako pomer medzi očakávanou súčasnou diskontovanou hodnotou budúcich platieb (mesačných dôchodkov) a hodnotou naakumulovaných úspor v čase žiadosti o starobný dôchodok, teda v čase rozhodovania sa o (ne)zakúpení doživotnej anuity. Na výpočet tohto ukazovateľa sa používame vzorec:

MWR=\frac{\sum_{n}^{j=1}\frac{A_j}{(1+i_j)^j)}*p_j}{S}  (1)       

 
kde Aj predstavuje výšku doživotnej mesačnej anuity v j-tom mesiaci, i je diskontná sadzba. V našom prípade použijeme ako diskontnú sadzbu mesačné výnosy dlhopisových fondov v II. pilieri starobného dôchodkového sporenia na Slovensku v j-tom mesiaci. Súčasnú hodnotu mesačnej anuity v j-tom mesiaci je ďalej potrebné prenásobiť pravdepodobnosťou dožitia (p) sa daného časového obdobia j. Po vypočítaní očakávanej súčasnej diskontovanej hodnoty jednotlivých doživotných mesačných anuít (v čase jn) ich súčet (čitateľ) predelíme aktuálnou celkovou výškou úspor S (menovateľ).

Podľa výslednej hodnoty tohto ukazovateľa existujú, pre jednotlivca nasledujúce prípady, porovnávajúce hodnotu anuity: