Všetci investori a obchodníci, ktorí pôsobia na finančných trhoch, používajú na zhodnocovanie svojich (a nielen svojich) finančných prostriedkov obchodné stratégie alebo systémy, ktoré sú založené na rôznych princípoch. Po sérií zrealizovaných obchodov má obchodník k dispozícií výkonnostnú alebo tzv. Equity krivku (Equity Curve – EC), ktorá hovorí o vývoji majetku na obchodnom účte v čase, inými slovami o výkonnosti stratégie, či vývoji a priebehu dosahovaného zisku alebo straty v dôsledku uplatnenia príslušnej stratégie.

Obchodné systémy prechádzajú v čase objektívne svojimi profitabilnými, a rovnako aj stratovými obdobiami. Preto sa určitá množina obchodníkov snaží prostredníctvom nejakej techniky v predstihu identifikovať potenciálne obdobia, kedy stratégia môže prinášať väčšie množstvo ziskov, a taktiež sa chcú vyhnúť obdobiam, kedy by mohla priniesť dlhšiu sériu strát, vysoké straty, prípadne by mohla prestať úplne fungovať. Vo svojom princípe sa tak snažia samotnú EC nejakým spôsobom manažovať – „vypínať“ a „zapínať“ v čase s cieľom dosiahnutia zlepšenia finančno-štatistických ukazovateľov stratégie, teda jej výkonnosti.

Mnoho obchodných systémov je založených na mechanických pravidlách, a faktom tiež zostáva, že väčšina z takýchto stratégií je postavená na indikátoroch technickej analýzy. Tieto indikátory sú v praxi aplikované na samotné časové rady jednotlivých finančných inštrumentov a na ich základe dostáva obchodník signály k nákupu alebo predaju príslušného aktíva.

Pokiaľ chápeme EC obchodného systému ako časový rad rovnocenný časovým radom vývoja hodnoty finančných inštrumentov, potom zostáva celkom logickou a legitímnou otázkou, či by využitie jednoduchých indikátorov (nástrojov) technickej analýzy nemalo svoje opodstatnenie aj pri riadení obchodných systémov, teda či by nedokázalo zodpovedať otázku kedy „vypnúť“, a kedy opätovne „zapnúť“ obchodnú stratégiu do činnosti.

1.1 Equity curve analysis