Sporitelia sa pri pravidelnom sporení veľmi často pozerajú na výnosnosť fondov a stotožňujú ju s výnosnosťou svojho osobného dôchodkového účtu. Tomáš Virdzek v predchádzajúcich číslach časopisu Sporenie a investovanie túto mylnú predstavu vyvrátil a jasne poukázal na skutočnosť, že výnosnosť fondu ≠ výnosnosti osobného dôchodkového účtu, ktorú dosiahne sporiteľ.

22. marca 2015 oslávil II. pilier na Slovensku 10 rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia prešiel II. pilier viacerými legislatívnymi zmenami. V mojom príspevku spomeniem zmeny, ktoré ovplyvňovali najmä dopytovú stranu trhu – sporiteľov. Tí mali od vzniku II. piliera možnosť výberu jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) a jedného dôchodkového fondu (d. f.) – akciového d. f., zmiešaného d. f. alebo dlhopisového d. f.. V apríli 2012 boli vytvorené indexové d. f. a sporitelia získali možnosť rozloženia svojich úspor do dvoch fondov (z ktorých jeden musí byť garantovaný dlhopisový d. f.) v rámci jednej DSS. Ku koncu apríla 2013 sporitelia v II. pilieri mali zaslať návratku do svojej DSS a potvrdiť tak svoj predchádzajúci výber dôchodkového fondu, do ktorého chceli v minulosti investovať, a tým prejaviť vôľu, že v ňom chcú naďalej alokovať svoje úspory. Väčšina sporiteľov túto možnosť nevyužila a automaticky boli presunutí do dlhopisových fondov, ako môžeme vidieť na obrázku 1.

Obrázok 1 Rozloženie úspor vo fondoch II. piliera za 10 rokov

Zdroj: ManažérÚspor.sk