V minulej časti nášho seriálu sme si predstavili jednoduchý koncept tzv. dynamického benchmarkingu dôchodkových fondov II. piliera, ktorý je však možné aplikovať aj na iné fondy kolektívneho investovania (podielové a doplnkové dôchodkové fondy). Stačí iba, aby tieto fondy na pravidelnej mesačnej báze zverejňovali svoje mesačné správy.

Podstata stavby dynamického benchmarku spočíva v prvom rade v nájdení vhodných reprezentantov najdôležitejších tried aktív (peňažnej, dlhopisovej a akciovej zložky). Pri tomto kroku treba myslieť hlavne na výber takých inštrumentov, ktoré majú dostatočne dlhú históriu. Najvhodnejšie sú pochopiteľne tie, ktoré existovali už pred marcom 2005, kedy na Slovensku vznikol II. pilier. Vylúči sa tak potreba akejkoľvek simulácie historických dát.

Druhým krokom je získanie údajov z mesačných správ dôchodkových fondov o minulej štruktúre ich portfólia (reálne percentuálne zastúpenie peňažnej, dlhopisovej a akciovej zložky a údaje o durácii). Na túto úlohu sme využili verejnosti dostupnú databázu z web stránky nášho projektu manazeruspor.sk.

Posledným - tretím krokom, je už iba navzorcovanie myšlienky dynamického benchmarku v programe MS Excel, ktorá je založená na tom, že percentuálne zastúpenie zvolených reprezentantov troch triedy aktív v dynamickom benchmarku (váhy), sú presným odrazom údajov o štruktúre portfólia z príslušnej mesačnej správy konkrétneho dôchodkového fondu.

Výsledky porovnávania